به گزارش اصفهان اسپورت، بالاخره تب لیگ حذفى در استان اصفهان فروکش کرد؛ چراکه تیم فوتبال ذوب آهن هم مانند سپاهان از گردونه مسابقات جام حذفى کنار رفت تا تراژدى غمناك حذف از فینال مسابقات جام حذفى براى فوتبال نصف جهان تجربه شود.

فوتبال نبرد مغزهاست
تیم فوتبــال ذوب آهــن که با چهار مقام قهرمانــى در فوتبال حذفى یکى از تیم هاى پرافتخــار این رقابت ها در فوتبال ایران محســوب مى شود طى مسابقه نیمه نهایى جام حذفى در معیت همسایه پر سروصدایش سپاهان، قافیه را به تیم هاى نفت تهران و تراکتورسازى واگذار کردند و حذف شدند. درهرحال تراژدى غمگســارانه فوتبال نصف جهان بااین همه پتانسیل برایمان اتفاق افتاد. به طور حتم آیه هم نازل نشده که همیشه ســپاهان بالا برود یا قهرمان قبلى باید قهرمان بمانــد؛ اما باور کنید تیم هاى پرافتخار شــهرمان این قابلیت را داشــتند که فینال تمام اصفهانى را در شهر گنبدهاى فیروزه اى برپا کنند؛ ولى افسوس که این مهم اتفاق نیفتاد؛ چون در برهه حســاس نیمه نهایى مسابقات جام حذفى فعل «اندیشیدن» را که یک پروسه مهم در بازى فوتبال است خوب صرف نکردیم. فوتبال جنگ مغزهاست؛ ولى متأســفانه در فوتبال کشــورمان به طورمعمول احساس، جایگزین نقشه و برنامه مى شود. بهترین نمونه هم همین مرحله نیمه نهایى حذفى بود.

آکتورهاى مغموم
آکتورهاى فوتبال نصف جهان احسان حاج صفى و مرتضى تبریزى در قالب تیم هاى سپاهان و ذوب آهن خود را هلاك کردند تا تیم هاى متبوعشــان یک راست راهى فینال مسابقات حذفى شــوند؛ اما در انتها مغمــوم و ناراحت با چشــمانى گریان فقط معذرت خواهى کردند. براى حاج صفى و تبریزى یک طرفه به قاضــى نمى رویم. ایــن دو بازیکن، از مهره هاى کلیدى و تأثیرگذار تیم هایشان هستند؛ ولى درســت در حساس ترین موقعیت ها تیم هایشان را کله پا کردند. احسان، در حساس ترین موقعیت با پاى چپ پنالتى را به هدر داد تا سپاهان حذف شود. به طورمعمول در فوتبال دنیا چپ پاها در نواختن ضربات پنالتى مشکل دارند؛ حتى بازیکن بزرگى مانند لیونل مســى هم پنالتى خراب کرده است. مى طلبید که ضربه پنالتى حساس تیم سپاهان را یک راست پا مى زد. مرتضى تبریزى هم مثل احســان حاج صفى در اواخر وقت مسابقه تیم هاى ذوب و تراکتور بى جهت و احساسى با مدافع راست تیم تراکتور سر ناسازگارى گذاشت و از سوى زرگر، داور مسابقه با دریافت کارت زرد دوم مواجه شد تا شاکله و اساس سفید و سبزپوشان را مضمحل کرده باشد. آکتورهاى مغموم سپاهان و ذوب آهن در فضاى مجازى هم عذرخواهى کردند؛ اما چه سود. فینال جام حذفى را تیم هاى نفت تهران و تراکتور در اردیبهشت ماه سال آتى در خرمشهر برگزار مى کنند.

آه و حسرت و...
در بازى تیم هــاى ذوب آهن و تراکتور طى یکى از صحنه هاى تک به تک محمدرضا حســینى، هافبک راســت ذوبى ها که مى توانست به تنهایى دروازه اخبارى را باز کند و کار تراکتور را یکسره سازد، پاس عرضى اش به احسان پهلوان نرســید تا آه وافســوس از نیمکت تیم ذوب آهن به هوا برخیزد.

کاراکترى خاص
بدون تملــق و اغراق، ســعید آذرى، مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن کاراکترى خاص و دلسوز براى باشــگاه ذوب آهن به حســاب مى آید و ذوبى ها باید آن را به فــال نیک بگیرند. آذرى در مسابقه نیمه نهایى جام حذفى در فولادشــهر مثل «اسپند روى آتش» تمام فشارها و استرس ها را به جان خرید و قراروآرام نداشت: گاهى پشت فنس ها، موقعى هــم در جایگاه خبرنــگاران، تا ذوب آهن راهى فینال شود؛ لیکن این بار قسمت نبود؛ البته آقاى آذرى در صفحه اینستاگرامش حمایت خود را از مرتضى تبریــزى این گونه اعلام کــرد: ممنون به خاطر همه تلاش هایت. امیدوارم درس بزرگى از وقایع امروز بگیرى، درسى که بســیارى از بزرگان فوتبال جهان از این وقایع گرفتند. تو بــراى همه ما مرتضى دوست داشــتنى و باارزشــى. بلند شو و ادامه بده. به وجود تو و همه بچه ها افتخار مى کنیم

زندگى همچنان ادامه دارد
سپاهان و ذوب آهن به راحتى آب خوردن از رســیدن به فینال جام حذفى محروم شــدند؛ اما زندگى و فوتبال در لیگ برتر براى دو تیم شایســته فوتبال اصفهان و ایران همچنان ادامه دارد. ذوب و سپاهان مى توانند متفکرانه نیم فصل دوم رقابت هــاى لیگ برتر را اســتارت بزننــد و در رده هاى بالاى جــدول قرار بگیرند.
نویسنده: سعید واعظ