احمدرضا عابدزاده پس از عضویت در سپاهان دچار مصدومیت شد

1 عکس از : گنجینه استاد عبدالله هاشمی