در پی زمین خوردن، تصادف یا ضربه مستقیم به آرنج، ورزشکار دچار درد شدید آرنج با یا بدون تغییر شکل مشهود می شود.
تغییر شکل و ظهور سریع تورم چشمگیر نشانگر شکستگی همراه با جا بجایی، اغلب با گسترش شکستگی به داخل مفصل است.

-مچ دست را از نظر احتمال آسیب اضافی معاینه کنید. در موارد شکستگی های مرکب آرنج و مچ احتمال پیدایش سندروم کمپارتمان حاد بیشتر است.

- بنابراین با معاینه مکرر اطمینان حاصل کنید که اکستانسیون غیر فعال انگشتان و شست باعث درد ساعد نمی شود. این حالت اغلب نخستین علامت سندروم کمپارتمان است.

-ارزیابی و اقدامات اولیه با تکیه بر وضعیت عصبی عروقی انجام می گیرد از جمله، آتل گیری اندام باید در وضعیتی صورت پذیرد که خونرسانی مناسب به دست و ساعد میسر شود. پایش مکرر وضعیت عصبی عروقی ضروری است.

-در صورتی که ترمیم شکستگی ها به روش جراحی و ثابت کردن مستحکم از داخل انجام شود. ورزش های دامنه حرکتی بزودی بعد از جراحی آغاز می گردند. زمانی که ورزشکار در حال انجام ورزشهای درمانی نباشد، از آرنج با یک اسپلینت غیر ثابت حفاظت می شود. زمانی که ترمیم به میزان کافی صورت پذیرفته باشد ورزش های قدرتی به برنامه ی معمول ورزشی افزوده می شوند.

-در موارد تثبیت داخلی ورزشکاران 30_ 20 ساله به حدود هشت هفته زمان جهت ترمیم کامل شکستگی برای حمل وزنه سنگین و بازگشت نسبی به فعالیت ورزشی نیاز دارند. در شکستگی هایی که با روش غیر جراحی درمان می شوند بسته به الگوی خاص شکستدگی ممکن است زمان کمتر یا بیشتری طول بکشد

دکتر رمضان حیدریان/رئیس هیات پزشکی ورزشی استان سمنان