برنامه و نتایج کامل لیگ برتر فوتسال آقایان در فصل 97

هفته اول:
پنج شنبه ۱۴ تیر– ساعت ۱۸
فرش آرا مشهد 6 – شهروند ساری 2
جمعه ۱۵ تیر– ساعت ۱۸
پارسیان شهر قدس 2 – مس سونگون ورزقان 3
آذرخش بندرعباس 4 – ارژن فارس 3
گیتی پسند اصفهان 2 – مقاومت البرز 1
مقاومت قرچک 2 – شرکت ملی حفاری اهواز 5
سن ایچ ساوه 3 – اهورا بهبهان 0
شنبه ۱۶تیر– ساعت ۱۸
شهرداری ساوه 0 – سوهان محمد سیما قم 2

 

هفته دوم
جمعه ۲۲ تیر- ساعت ۱۸
شهرداری ساوه 2 – پارسیان شهرقدس 8
 ارژن شیراز 1 - مس سونگون 1
 سوهان محمد سیما قم 2 – گیتی پسند 2
 شهروند 4 – آذرخش 2
مقاومت البرز 1 – مقاومت قرچک 1
 اهورا 5 – فرش آرا 6
 حفاری 3 – سن ایچ 2

 

ـ هفته سوم
چهارشنبه 27 تیر - ساعت 18
مس – شهروند
پنجشنبه 28 تیر - ساعت 18
 گیتی پسند – شهرداری ساوه
آذرخش – اهورا

جمعه ۲۹ تیر- ساعت ۱۸
پارسیان شهرقدس– ارژن
 مقاومت قرچک – سوهان محمد سیما قم
سن ایچ – مقاومت البرز
 فرش آرا – حفاری

 

ـ هفته چهارم
سه شنبه 2 مرداد - ساعت 18
 اهورا – مس
جمعه 5 مرداد- ساعت ۱۸
گیتی پسند – پارسیان شهرقدس
 شهروند ساری – ارژن
 شهرداری ساوه- مقاومت قرچک
 سوهان محمد سیما قم– سن ایچ
 حفاری – آذرخش
 مقاومت البرز – فرش آرا

 

ـ هفته پنجم
پنجشنبه- ۱۶ مرداد- ساعت ۱۸
پارسیان شهرقدس– شهروند ساری
* مقاومت قرچک – گیتی پسند
* ارژن شیراز – اهورا
* سن ایچ – شهرداری ساوه
* مس – حفاری
* فرش آرا – سوهان محمد سیما قم
* آذرخش – مقاومت البرز

 

ـ هفته ششم
جمعه ۲۶ مرداد – ساعت ۱۸
مقاومت قرچک – پارسیان شهرقدس
* اهورا – شهروند ساری
* گیتی پسند – سن ایچ
* حفاری – ارژن
* شهرداری ساوه – فرش آرا
* مقاومت البرز – مس
* سوهان محمد سیما قم– آذرخش

 

ـ هفته هفتم
جمعه- ۲ شهریور ساعت ۱۸
پارسیان شهرقدس– اهورا
* سن ایچ – مقاومت قرچک
* شهروند ساری – حفاری
* فرش آرا – گیتی پسند
* ارژن – مقاومت البرز
* آذرخش – شهرداری ساوه
* مس – سوهان محمد سیما قم

 

ـ هفته هشتم
جمعه- ۹ شهریور- ساعت ۱۸
سن ایچ – پارسیان شهرقدس
* حفاری – اهورا
* مقاومت قرچک – فرش آرا
* مقاومت البرز – شهروند
* گیتی پسند – آذرخش
* سوهان محمد سیما قم– ارژن
* شهرداری ساوه – مس

 

ـ هفته نهم
جمعه ۱۶ شهریور- ساعت ۱۸
پارسیان شهرقدس– حفاری
* فرش آرا – سن اینچ
* اهورا – مقاومت
* آذرخش – مقاومت قرچک
* شهروند – سوهان محمد سیما قم
* مس – گیتی پسند
* ارژن – شهرداری ساوه

 

ـ هفته دهم
جمعه ۲۳ شهریور- ساعت ۱۸
فرش آرا – پارسیان شهرقدس
* مقاومت البرز – حفاری
* سن ایچ – آذرخش
* سوهان محمد سیما قم– اهورا
* مقاومت قرچک – مس
* شهرداری ساوه – شهروند
* گیتی پسند – ارژن

 

ـ هفته یازدهم
پنجشنبه ۵ مهر- ساعت ۱۷
پارسیان شهرقدس– مقاومت البرز
* آذرخش – فرش آرا
* حفاری – سوهان محمد سیما قم
* مس – سن ایچ
* اهورا – شهرداری ساوه
* ارژن – مقاومت قرچک
* شهروند – گیتی پسند

 

ـ هفته دوازدهم
پنجشنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۷
* آذرخش –پارسیان شهرقدس
* سوهان محمد سیما قم– مقاومت البرز
* فرش آرا – مس
* شهرداری ساوه – حفاری
* سن ایچ – ارژن
* گیتی پسند – اهورا
* مقاومت قرچک – شهروند

 

ـ هفته سیزدهم
پنجشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۷
پارسیان شهرقدس– سوهان محمد سیما قم
* مس – آذرخش
* مقاومت البرز – شهرداری ساوه
* ارژن – فرش آرا
* حفاری – گیتی پسند
* شهروند – سن ایچ
* اهورا – مقاومت قرچک