برگزاری مسابقات کارتینگ هنرمندان و اصحاب رسانه در باشگاه کارتینگ رویاها